Referencje

Od lat firma Interglobus aktywnie uczestniczy w ??yciu województwa zachodniopomorskiego.

Z naszych us??ug korzystaj─? organizatorzy imprez kulturalnych, spo??ecznych oraz naukowych. Nasz profesjonalizm i zaanga??owanie s─? doceniane szczególnie podczas organizacji wydarze?? cyklicznych, w wielu z nich uczestniczymy od lat jako solidny i sprawdzony partner; m.in. :

Fashion Week Berlin Ô?? od 2010 roku


Fashion Week to jedno z najwa??niejszych wydarzenie w bran??y mody, trwaj─?ce oko??o tygodnia. Podczas pokaz??w projektanci prezentuj─? swoje najnowsze kolekcje, kt??re s─? informacja dla przemys??u odzie??owego odno??nie trend??w w nadchodz─?cych sezonach. Najbardziej znane tydzie?? mody odbywaj─? si─? w Nowym Jorku, Londynie, Mediolanie i Pary??u.

Gazeta Wyborcza od 2006 roku


Od roku 2006 Gazeta Wyborcza organizuje akcj─? pt. Ô??List do Miko??ajaÔ?Ł. W dniu 6 grudnia na stronach gazety drukowane s─? listy dzieci z ich najskrytszymi marzeniami. Najpi─?kniejsze z list??w s─? nagradzane. Marzenia wyjazdu na wycieczk─?, do kina lub posiadania lalki czy klock??w LEGO spe??niaj─? si─? tego dnia, wywo??uj─?c u??miech na twarzach wielu dzieci.

MMAR Ô?? Politechnika Szczeci??ska Ô?? 2004 - 2009


Mi─?dzynarodowa Konferencja IEEE/IFAC Methods and Model in Automation and Robotics, jest okazj─? do spotkania i naukowej dyskusji badaczy z r????nych kraj??w zajmuj─?cych si─? szeroko rozumian─? automatyk─?, robotyk─? i sztuczn─? inteligencj─?. Konferencja MMAR jest najwi─?ksz─? imprez─? naukow─? z tej dziedziny odbywaj─?c─? si─? corocznie w Europie ??rodkowej.

Woodstock od 2007 roku


Przystanek Woodstock jest festiwalem muzycznym organizowanym przez Wielk─? Orkiestr─? ??wi─?tecznej Pomocy. Impreza ta jest podzi─?kowaniem dla wolontariuszy za ich prac─?, w szczeg??lno??ci podczas fina????w Wielkiej Orkiestry. Pierwsza edycja Przystanku Woodstock zosta??a zorganizowana w 1995 roku, a od 2005 roku festiwalowe spotkania odbywaj─? si─? regularnie w Kostrzynie nad Odr─?.

Szczecin Rock Festiwal od 2009 roku


Rok 2009 obfitowa?? w imprezy muzyczne. Prawie ka??de du??e miasto w Polsce mia??o sw??j festiwal, nie mog??o wi─?c zabrakn─?─? Szczecina. 24 i 25 czerwca miasto wype??ni??o rockowe brzmienie a wyst─?puj─?ce zespo??y, zgotowa??y gitarow─? uczt─? dla tysi─?cy mi??o??nik??w rocka.

Wielki Turniej Tenor??w - od 2009 roku


Letnie Sezony Operowe to wydarzenie, kt??re od lat cieszy si─? rosn─?c─? popularno??ci─? w??r??d mieszka??c??w Szczecina i nie tylko. Urok dziedzi??ca Zamku Ksi─???─?t Pomorskich, wzbogaconego wyj─?tkow─? scenografi─?, magi─? wieczornej pory, a przede wszystkim pi─?knem muzyki, przyci─?gaj─? od lat kilkutysi─?czn─? widowni─?. Wielki Turniej Tenor??w Opery na Zamku odbywa si─? od 1994r. Wysoki poziom artystyczny uczestnik??w, wspania??a publiczno??─? i pi─?kna oprawa gwarantuj─? prawdziw─? uczt─? pi─?kna i niezapomniane wra??eniaÔ??

WO??P Ô?? od 2008 roku


Fundacja charytatywna Wielkiej Orkiestry ??wi─?tecznej Pomocy powsta??a w 1993 roku. Jej celem jest ratowanie ??ycia ludzkiego a w szczeg??lno??ci dzieci. Co roku udaje si─? jej za??o??ycielom porwa─? do dzia??ania wielu ludzi, kt??rzy pomagaj─? w zbieraniu datk??w na cele zwi─?zane z ochron─? zdrowia.

MISS Polonia Ziemi Zachodniopomorskiej od 2007 roku


Wyb??r Miss Polonia odbywaj─? si─? co roku. Zwyci─???czynie konkurs??w regionalnych spotykaj─? si─? aby Ô??walczy─?Ô?? o koron─? i tytu?? najpi─?kniejszej Polki. Laureatki tytu??u Miss Polonia reprezentuj─? Polsk─? na konkursie Miss Universe, a tak??e Miss Europe, Miss Earth, Miss International, Miss Baltic Sea and Scandinavia.